viagra

Veilig viagra bestellen:

Wat is Viagra?
Viagra is een receptgeneesmiddel voor de behandeling van erectieproblemen. We hebben het over een erectieprobleem als je penis niet stijf (genoeg) wordt of niet lang genoeg stijf blijft om seks te hebben. Viagra ontspant indirect de bloedvaten in de penis. Zo kan er makkelijker bloed in de penis stromen als je seksueel opgewonden wordt, waardoor je gemakkelijker een erectie krijgt. Je krijgt bij gebruik van Viagra alleen een erectie als je opgewonden bent. Een echte Viagra-tablet is makkelijk te herkennen aan de blauwe kleur, de afgeronde diamantvorm en de merknaam 'Pfizer' plus de dosering die in de tablet is gedrukt. De tabletten zijn verkrijgbaar in doses van 25, 50 en 100 mg en zijn verpakt in doordrukstrips ('blisters') van 4, of 12 tabletten.

Het duurt gemiddeld 25 minuten voordat je een erectie kunt krijgen die stijf genoeg is om seks te hebben. Allerlei (individuele) factoren kunnen deze duur beïnvloeden. Om teleurstellingen te voorkomen raden we daarom aan Viagra ongeveer 1 uur voordat je seks hebt in te nemen.
Na gebruik van Viagra kun je gedurende een periode van tot 4 a 5 uur een erectie krijgen na seksuele prikkeling. Dit betekent niet dat je erectie al die tijd aanhoudt! Zodra de seksuele prikkeling minder wordt of wegvalt zal ook de erectie afnemen of verdwijnen.
Nee, je krijgt alleen een erectie wanneer je voldoende seksueel geprikkeld wordt.
Is Viagra schadelijk in combinatie met andere geneesmiddelen?
Viagra versterkt de werking van (genees)middelen die nitraten bevatten of stikstofmonoxide afgeven, zoals amylnitriet ('poppers'). Deze geneesmiddelen worden vaak voorgeschreven om pijn op de borst (angina pectoris) te verlichten. Vertel het je arts wanneer je deze of andere (genees)middelen gebruikt. Ook dien je Viagra niet te gebruiken in combinatie met andere hulpmiddelen tegen erectieproblemen. Kijk voor meer informatie in de bijsluiter.

De meest voorkomende bijwerkingen zijn hoofdpijn en blozen. Minder vaak gemelde bijwerkingen zijn: een ontregelde spijsvertering, duizeligheid, een verstopte neus en effecten op het gezichtsvermogen (een gekleurde waas voor de ogen, verhoogde gevoeligheid voor licht of onscherp zien). Deze bijwerkingen zijn zelden een reden om te stoppen met Viagra.

 

Bijsluiter

Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel in te nemen.- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem nog een keer nodig.- Raadpleeg uw arts of apotheker, als u aanvullende vragen heeft.- Dit geneesmiddel is alleen aan u voorgeschreven. Geef het dus niet door aan iemand anders.Het kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als ze dezelfde verschijnselen hebben als u.

In deze bijsluiter:
1. Wat is VIAGRA en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u VIAGRA inneemt
3. Hoe wordt VIAGRA ingenomen?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u VIAGRA?
6. Aanvullende informatie

VIAGRA 25 mg filmomhulde tablettenSildenafil (als citraat)
- De werkzame stof van VIAGRA is sildenafil. Iedere tablet bevat 25 mg sildenafil (als het citraat).
- De andere bestanddelen zijn:Tabletkern: microkristallijne cellulose, watervrij calciumwaterstoffosfaat, natriumcroscarmellose, magnesiumstearaat.
Filmomhulling: hypromellose, titaandioxide (E171), lactose, triacetine, indigokarmijn aluminiumlak (E132).

Vergunninghouder voor het in de handel brengen en vergunninghouder voor de productie:
De vergunninghouder voor het in de handel brengen is Pfizer Limited, Sandwich, Kent, CT13 9 NJ, Verenigd Koninkrijk.

VIAGRA wordt geproduceerd door Pfizer PGM, Zone Industrielle, 29 route des Industries, 37530 Pocé-sur-Cisse, Frankrijk.

1. WAT IS VIAGRA EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?
VIAGRA filmomhulde tabletten zijn blauw en hebben een afgeronde diamantvorm. Ze zijn aan de ene zijde met "PFIZER" gemerkt en aan de andere met "VGR 25". De tabletten zijn verkrijgbaar in blisterverpakkingen met 1, 4, 8 of 12 tabletten. Sommige verpakkingen zijn mogelijk in uw land niet beschikbaar.

VIAGRA behoort tot de groep medicijnen onder de naam "fosfodiësterase-type 5-remmers". Het middel ontspant de bloedvaten in de penis, waardoor er bloed in de penis kan stromen tijdens seksuele opwinding. U zult met VIAGRA alleen een erectie krijgen wanneer u seksueel geprikkeld wordt. U dient VIAGRA niet te gebruiken als u geen erectiestoornissen heeft. VIAGRA dient niet door vrouwen te worden gebruikt.

VIAGRA wordt gebruikt voor de behandeling van mannen met erectiestoornissen, soms ook wel impotentie genoemd. Dat is wanneer een man onvoldoende een erectie kan krijgen of in stand kan houden voor seksuele activiteit.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U VIAGRA INNEEMT
Neem VIAGRA niet in:
- als u geneesmiddelen gebruikt die nitraten bevatten of stikstofmonoxide afgeven, zoals amylnitriet ("poppers"). Deze geneesmiddelen worden vaak ter verlichting van angina pectoris (of "pijn op de borst") gegeven. VIAGRA kan een belangrijke toename van de effecten van deze geneesmiddelen veroorzaken. Vertel uw arts dat u deze geneesmiddelen gebruikt. Wanneer u dit niet zeker weet, vraag het dan aan uw arts of apotheker.
- als u overgevoelig (allergisch) bent voor sildenafil of voor één van de andere bestanddelen van VIAGRA.
- als u een ernstig hartprobleem of leverprobleem heeft.
- als u recent een beroerte of een hartaanval heeft gehad of wanneer u een lage bloeddruk heeft.
- als u een bepaalde, zeldzame erfelijke oogafwijking heeft (zoals retinitis pigmentosa).

Pas goed op met VIAGRA:

U dient uw arts te vertellen
- als u sikkelcelanemie (een afwijking van de rode bloedcellen), leukemie (bloedcelkanker), multipel myeloom (beenmergkanker) of een ziekte of misvorming van uw penis heeft. Bij deze aandoeningen dient men extra voorzichtig te zijn wanneer men geneesmiddelen tegen erectiestoornissen neemt.
- als u hartproblemen heeft. Uw arts dient in dit geval zorgvuldig te controleren of uw hart de extra belasting van seksuele activiteit aankan.
- als u een maagzweer heeft, of een bloedingstoornis (zoals hemofilie).

U dient VIAGRA niet te gebruiken in combinatie met andere behandelingen tegen erectiestoornissen.

Speciale voorzorgen voor kinderen
VIAGRA mag niet worden gebruikt door kinderen jonger dan 18 jaar.

Speciale voorzorgen voor patiënten ouder dan 65 jaar
Wanneer u ouder dan 65 jaar bent, dient uw eerste dosis te worden aangepast.

Speciale voorzorgen voor patiënten met nier- of leverproblemen
U dient uw arts te vertellen of u nier- of leverproblemen heeft. Uw arts kan besluiten om u een andere dosis voor te schrijven.

Gebruik van VIAGRA met voedsel en drank:
Wanneer VIAGRA met voedsel wordt ingenomen, kan het iets langer duren voordat VIAGRA gaat werken.

Zwangerschap
VIAGRA is niet geïndiceerd voor vrouwen.

Borstvoeding
VIAGRA is niet geïndiceerd voor vrouwen

.Rijvaardigheid en bediening van machines:
VIAGRA kan duizeligheid veroorzaken en uw gezichtsvermogen beïnvloeden. U dient zich ervan bewust te zijn hoe u op VIAGRA reageert voordat u gaat rijden of een machine gaat bedienen. Inname van VIAGRA samen met andere geneesmiddelen: Licht uw arts of apotheker in als u andere geneesmiddelen gebruikt of onlangs heeft gebruikt, ook als het geneesmiddelen betreft waarvoor geen voorschrift (recept) noodzakelijk is. VIAGRA-tabletten kunnen de werking van bepaalde medicijnen namelijk beïnvloeden, in het bijzonder geneesmiddelen die worden gebruikt tegen "pijn op de borst". Bij een medisch noodgeval dient u degene die u behandelt te vertellen dat u VIAGRA gebruikt heeft. Gebruik VIAGRA niet in combinatie met andere geneesmiddelen, tenzij uw arts heeft aangegeven dat dit kan.

VIAGRA kan een bijzondere toename veroorzaken van de werking van geneesmiddelen zoals nitraten en stoffen die stikstofmonoxide afgeven, zoals amylnitriet ("poppers"). Deze worden vaak gebruikt ter verlichting van angina pectoris (of "pijn op de borst"). U mag GEEN VIAGRA nemen als u deze geneesmiddelen gebruikt.

Wanneer u proteaseremmers gebruikt, zoals voor de behandeling van HIV, kan uw dokter u laten beginnen met de laagste dosis VIAGRA (25 mg)

.3. HOE WORDT VIAGRA INGENOMEN?
Neem VIAGRA altijd in volgens de instructies van uw arts. Neem bij twijfel contact op met uw arts of apotheker. De gebruikelijke dosis is 50 mg.Als u de indruk heeft dat de werking van VIAGRA te sterk of te zwak is, licht dan uw arts of apotheker in.
U neemt VIAGRA ongeveer één uur voorafgaande aan seksuele activiteit. Slik het tablet in zijn geheel door met wat water.
VIAGRA helpt u alleen een erectie te krijgen wanneer u seksueel opgewonden wordt. U krijgt geen erectie als u niet seksueel wordt opgewonden. De tijd totdat VIAGRA gaat werken verschilt per persoon, maar gewoonlijk duurt dit een half uur tot een uur. Het kan langer duren voordat VIAGRA begint te werken wanneer u een zware maaltijd heeft genuttigd.

Het drinken van alcohol kan tijdelijk de mogelijkheid om een erectie te krijgen verminderen. Voor een maximaal effect van dit geneesmiddel, wordt u geadviseerd om geen grote hoeveelheden alcohol te drinken voordat u VIAGRA inneemt.

Wanneer VIAGRA u niet helpt om een erectie te krijgen of als de erectie niet lang genoeg aanhoudt om de geslachtsgemeenschap te voltooien, dient u dit aan uw arts te vertellen. Neem VIAGRA niet meer dan éénmaal per dag.

Wat u moet doen als u meer van VIAGRA heeft ingenomen dan u zou mogen:
Doseringen boven 100 mg geven geen toename van de werking. Het aantal bijwerkingen neemt echter wel toe en ze kunnen ook ernstiger zijn.

U dient niet meer tabletten in te nemen dan uw arts u heeft gezegd.

Wanneer u meer tabletten heeft ingenomen dan voorgeschreven, waarschuw dan uw arts.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals alle geneesmiddelen kan VIAGRA bijwerkingen hebben. Deze zijn meestal licht tot matig van aard.

De meest voorkomende bijwerkingen zijn hoofdpijn en blozen. Minder frequent gemelde bijwerkingen zijn: een ontregelde spijsvertering, duizeligheid, een verstopte neus en effecten op het gezichtsvermogen (een gekleurde waas voor de ogen, verhoogde gevoeligheid voor licht of onscherp zien). Zelden zijn bloeddoorlopen ogen en oogpijn gemeld.

Spierpijn kan voorkomen als VIAGRA vaker dan eens per dag wordt gebruikt.
Langdurige en soms pijnlijke erecties na gebruik van VIAGRA zijn zelden gemeld. Als u een dergelijke erectie heeft, die langer dan 4 uur duurt, raadpleeg dan onmiddellijk uw dokter.

Zelden zijn overgevoeligheidsreacties (waaronder huiduitslag) gemeld.

Hartaanval, beroerte, onregelmatige hartslag en overlijden zijn zelden gemeld bij mannen die VIAGRA gebruikten. De meeste van deze mannen, maar niet alle, hadden reeds eerder hartproblemen, voordat ze dit geneesmiddel innamen. Het is onmogelijk na te gaan of er een rechtstreeks verband bestond tussen deze voorvallen en het gebruik van VIAGRA.

Wanneer u pijn op de borst krijgt tijdens of na seksuele activiteit mag u geen nitraten gebruiken, maar onmiddellijk contact opnemen met uw arts.

Als u een van deze bijwerkingen heeft en als deze hinderlijk of ernstig zijn of wanneer deze niet verdwijnen tijdens de behandeling, neem dan contact op met uw arts.

Als u bijwerkingen constateert die niet in deze bijsluiter worden vermeld, licht dan uw arts of apotheker in.

5. HOE BEWAART U VIAGRA?
Houd buiten het bereik en het zicht van kinderen.
Niet bewaren boven 30 °C.
Bewaar in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.
Niet gebruiken na de uiterste op de doos vermelde gebruiksdatum.

6. AANVULLENDE INFORMATIE
Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen.

België /Belgique / Belgien
Pfizer S.A.Rue Léon Theodor 102 B-1090 Bruxelles / Brussel/ BrüsselTél/Tel: +32 (0)2 421 15 11

Luxembourg/Luxemburg
Pfizer S.A.Rue Léon Theodor 102B-1090 Bruxelles/Brussel - Belgique/Belgien
Tél: +32 (0)2 421 15 11

Danmark
Pfizer ApSLautrupvang 8DK-2750 Ballerup
Tlf: +45 44 20 11 00

Nederland
Pfizer BV
Postbus 37NL-2900 AA Capelle a/d IJssel
Tel: +31 (0)10 406 42 00

Deutschland
Pfizer GmbHPfizerstrase 1D-76139 KarlsruheTel: +49 (0)721 61 01 01

Osterreich
Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H.Seidengasse 33-35A-1070 WienTel: +43 (0)1 521 15-0
Pfizer Hellas A.E.5GR-116 33 : +30 210 7517981-3

PortugalLaboratorios
Pfizer, Lda.Apartado 30P-2831-906 CoinaTel: +351 21 227 8200

Espana
Pfizer S.A. Avenida de Europa 20-B
Parque Empresarial La MoralejaE-28108 Alcobendas (Madrid)
Tel: +34 (91) 490 90 00

Suomi/FinlandPfizer
OyLars Sonckin kaari 4/Lars Soncks bage 4FIN-02600 Espoo/EsboPuh/Tel: +358(0)9 43 00 40

FrancePfizer
23-25. Av. Du Dr Lannelongue F-75014 Paris Tel: +33 (0)1 58 07 30 00
SverigePfizer ABBox 501S-183 25 TabyTel: +46 (0)8 519 062 00

IrelandPfizer (Ireland)
LimitedParkway HouseBallymount Road LowerIRL-Dublin 12Tel: +353 1800 633 363

United Kingdom
Pfizer
LimitedWalton OaksDorking RoadTadworthSurrey KT20 7NS- UKTel: +44 (0)1737 331111

Italia
Pfizer Italia S.r.l.Via Valbondione, 113I-00188 RomaTel: +39 (0)6 33 18 21

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd op 24 oktober 2002

Direct veilig Viagra, Levitra en Cialis bestellen:

 

Viagra® is een geregistreerd handelsmerk van Pfizer Inc.
Levitra® is een geregistreerd handelsmerk van Bayer AG en GlaxoSmithKline PLC
Cialis® is een geregistreerd handelsmerk van Eli Lilly en Company en Icos.